Liebes Leopold Bachmann Stiftung - Team

Die 2022 kantharis sagen DANKE!

Insight - Fair Shea- Ghana

Insight - Entojutu - Nigeria

Insight - Wandusoa - Cameroon

Insight - Khoj - India

Insight - Khoj - India

Insight - Orange Butterflies - Nepal

Insight - Akhin - Nigeria